Любарська громада
Любарський район, Житомирська область

Цільова Програма щодо забезпечення та захисту прав дітей на території  Любарської селищної ради  на 2018-2019 роки

Додаток

                                                                                                 до рішення селищної ради

від 22.12.2017р.      № 33

Цільова Програма щодо забезпечення та захисту прав дітей на території  Любарської селищної ради
 на 2018-2019 роки (Далі – Програма)

І. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

Станом на 01.12.2017 року в районі проживає 5284 дитини. Органами місцевого самоврядування та їх структурними підрозділами, які опікуються дітьми, проводиться робота щодо захисту законних прав та інтересів дітей. Однак, ще існують такі негативні явища в дитячому середовищі,  як бездоглядність, безпритульність, соціальне сирітство.

Змінюється кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку служби у справах дітей. Станом на 01.01.2013 таких дітей було 45, а станом на 30.09.2017 - 59 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В той же час, стабільно високою є кількість дітей, які щорічно набувають правового статусу. Так, у 2013 році статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, набули 18 дітей, у 2014 році – 5, у 2015 році – 4, у 2016 році – 12, за 10 місяців 2017 року – 9 дітей.

Основною причиною перебування дітей на такому обліку є неналежне виконання батьками батьківських обов’язків, що породжує соціальне сирітство. Незважаючи на вжиті заходи профілактичного характеру, щороку значна кількість батьків позбавляється батьківських прав.

Для тимчасового догляду, виховання та реабілітації дитини на період подолання її батьками складних життєвих обставин законодавством передбачено нову форму – патронат над дитиною.

З метою забезпечення прав дітей та реалізації права громадян на отримання повної та достовірної інформації про дітей, які можуть бути усиновлені або влаштовані в їхні сім’ї, а також для накопичення, зберігання, обліку, пошуку та використання даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, кандидатів в усиновлювачі, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, функціонує Єдина інформаційно-аналітична система „Діти”. Для ефективного функціонування ЄІАС «Діти» необхідне постійне оновлення програмного та технічного забезпечення.

Органом опіки та піклування, яким є селищна рада обєднаної громади, вживаються заходи щодо забезпечення дотримання та захисту законних прав та інтересів дітей. Збільшується кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сімейні форми виховання. Так, якщо станом на 01.01.2012 в даних формах виховання утримувалось 79,36 % дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, то станом на 30.10.2017 під опікою, піклуванням у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях перебуває 92,59 % дітей.

 Спостерігається тенденція до зменшення чисельності дітей, влаштованих до державних інтернатних закладів. Так, якщо станом на 01.01.2013 в закладах, розташованих на території району, виховувалась 9 дітей, то станом на 30.09.2017 - 3 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Дитина, яка проживає у закладі, з метою формування у неї практичних навичок, спрямованих на адаптацію її до самостійного життя, зокрема, щодо вирішення побутових питань, розпорядження вланим майном та коштами, передбачено наставництво.

Очевидним і закономірним наслідком військових дій на сході України є перебування на території області внутрішньо переміщених осіб, серед яких 18 дітей, в т. ч. 1 має статус дитини, позбавленої батьківського піклування, яка виховуються в сім’ї опікуна,  та потребує соціального захисту.

Процеси децентралізації та формування об’єднаних територіальних громад, які відбуваються, створюють нові виклики у забезпеченні прав дітей, передбачених законодавством.

Велика плинність кадрів та постійне удосконалення нормативно-правових актів, що регулюють питання забезпечення та захисту прав дітей, потребують підвищення професійного рівня спеціалістів, надання їм методичної допомоги.

 Стан виховання та розвитку дітей у сім’ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, сім’ях, які перебувають у складних життєвих обставинах, потребує контролю з боку органів опіки та піклування, відділу у справах дітей.

Для підвищення ефективності роботи щодо захисту прав дітей необхідне об’єднання зусиль органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства навколо забезпечення сталого розвитку дітей.

ІІ. Мета Програми

            Метою Програми є реалізація кращих інтересів дитини через функціонування в селищі ефективної системи забезпечення, дотримання та захисту  її  прав.

ІІІ. Шляхи і засоби розв´язання проблем, обсяг та джерела фінансування, строки виконання Програми

            Шляхами і засобами розв´язання проблем є:

 - організація ефективної роботи щодо запобігання соціальному сирітству, реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей, схильних до бродяжництва;

- створення умов для розвитку і виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім´ях або в умовах, максимально наближених до сімейних;

- посилення співпраці між структурними підрозділами селищної ради, що опікуються проблемами дітей щодо проведення роботи з дітьми кризових категорій;

- розвиток патронату та наставництва над дітьми;

- контроль за станом утримання дітей в сім’ях;

- підвищення професійного рівня працівників відділу у справах дітей та спеціалістів з питань захисту дітей об’єднаної територіальної громади;

- проведення заходів культурно-естетичного спрямування.

Ресурсне забезпечення Програми

            Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету селищної ради,  а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2018 р.

2019 р.

Всього витрат на виконання Програми, тис. грн.

1

2

3

4

Обсяг ресурсів усього,
тис. грн.

50,0

 

55,0

100,0

у тому числі селищний бюджет, тис. грн.

50,0

55,0

100,0

Програма розрахована на два роки (2018 - 2019).

IV.Показники продукту Програми

з/п

Назва показника

Одини-ця виміру

Вихідні дані на початок дії Програми

2017

2018

Усього витрат на виконання Програми,

тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Кількість випускників загальноосвітніх шкіл з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківсь-кого піклування-учасників зустрічей з керівництвом

селищної ради, облдержадміністрації, обласної ради

 

Проведення культурологічних заходів для різних категорій дітей

 

Кіль-кість осіб

 

 

 

 

 

 

Кіль-кість осіб

 

 

1-11кл;

5 – 9кл

 

 

 

 

 

 

750

 

 

1-11кл;

5-9кл

 

 

 

 

 

 

800

 

 

6-11кл

6-9кл

 

 

 

 

 

 

800

 

 

 

 7,00

 

 

 

 

 

 

 50,00

3

 

Проведення профілактичних рейдів

Кіль-кість рейдів

 

30

 

30

 

30

 

 5,00

4

 

Проведення семінарів, нарад, конференцій

Кіль-кість заходів

 

10

 

 

10

 

10

 

 6,00

5

Забезпечення обслуговування та експлуатації комп´ютерного обладнання для функціонування ЄІАС «Діти»

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 8,00

Ефективність Програми

6

Збільшення питомої ваги дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих в сімейні форми виховання

%

94,44

95,00

97,00

-

                   

V. Напрямки діяльності та аходи Програми...

VIII.  Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль  з виконання заходів Програми  здійснює відділ у справах дітей селищної ради шляхом узагальнення оперативної інформації, що подається учасниками Програми.

Учасники Програми подають звіт про виконання заходів відділу у справах дітей селищної ради щорічно до 20 січня року, наступного за звітним.

Відділ у справах дітей  раз у рік до 01 лютого подає селищній раді  узагальнену інформацію про стан виконання Програми.

 

                       Секретар ради                                                                                                                                                                                               В.В.Янко